Đóng

PP dệt không in

12/06/2018

Bao PP dệt không in

Bao PP dệt có tráng keo và xé biên (may nẹp đáy PP)

Bao PP dệt có tráng keo và không xé biên ( gấp đáy may)

Bao PP dệt không tráng keo (gấp đáy may)